กิจกรรมเปิดบ้านแม่โจ้ - ชุมพร วันที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 16 สิงหาคม 2562 , 21:29:46       จำนวนเข้าดู : 61
ประมวลภาพวันแรก เปิดบ้านแม่โจ้ - ชุมพร ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 15 สิงหาคม 2562 , 19:58:18       จำนวนเข้าดู : 48
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 09 สิงหาคม 2562 , 12:52:19       จำนวนเข้าดู : 63
ชมรมกองกำลังเที่ยวรับใช้สังคม ได้รับรางวัลระดับทอง โครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)
ปรับปรุงข้อมูล : 09 สิงหาคม 2562 , 11:38:08       จำนวนเข้าดู : 22
อาจารย์ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ นำเสนอผลงานการนำระบบการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ (Smart Farming) ในสวนทุเรียน
ปรับปรุงข้อมูล : 06 สิงหาคม 2562 , 12:30:27       จำนวนเข้าดู : 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
ปรับปรุงข้อมูล : 04 สิงหาคม 2562 , 17:16:02       จำนวนเข้าดู : 25
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปรับปรุงข้อมูล : 01 สิงหาคม 2562 , 13:39:05       จำนวนเข้าดู : 70
นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน นายอัชฌา แดงกนิษฐ์ เชิญนักวิชาการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1
ปรับปรุงข้อมูล : 01 สิงหาคม 2562 , 13:14:48       จำนวนเข้าดู : 32
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโลโยลีระดับประเทศ หมู่บ้านต้นแบบ (บ้านส้มจิ๊ด)
ปรับปรุงข้อมูล : 08 กรกฎาคม 2562 , 16:16:17       จำนวนเข้าดู : 294
ประกาศประกวดราคาซื้อพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ปรับปรุงข้อมูล : 27 มิถุนายน 2562 , 15:10:28       จำนวนเข้าดู : 90
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ซื้อกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน) 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 26 มิถุนายน 2562 , 14:26:51       จำนวนเข้าดู : 49
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 14 มิถุนายน 2562 , 14:34:21       จำนวนเข้าดู : 88
ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ และอาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปรับปรุงข้อมูล : 12 มิถุนายน 2562 , 17:35:02       จำนวนเข้าดู : 64
อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรด้านวาทศิลป์ พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
ปรับปรุงข้อมูล : 11 มิถุนายน 2562 , 11:14:52       จำนวนเข้าดู : 57
จังหวัดชุมพร สำรวจพื้นที่ ม.แม่โจ้ - ชุมพร ศึกษาความเป็นไปได้ จัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติ
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มิถุนายน 2562 , 23:54:39       จำนวนเข้าดู : 90
อาจารย์จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ เป็นวิทยากร โครงการเสวนา "การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นถิ่นในชุมชน"
ปรับปรุงข้อมูล : 06 มิถุนายน 2562 , 15:04:12       จำนวนเข้าดู : 109
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มิถุนายน 2562 , 12:18:51       จำนวนเข้าดู : 64
อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทนา
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มิถุนายน 2562 , 12:13:53       จำนวนเข้าดู : 64
หลักสูตรพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มิถุนายน 2562 , 12:00:37       จำนวนเข้าดู : 73
ผศ.อำนาจ รักษาพล ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย เวทีสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย CBT Thailand
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มิถุนายน 2562 , 11:50:09       จำนวนเข้าดู : 53
12345678910...>>