อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มีนาคม 2562 , 22:15:05       จำนวนเข้าดู : 15
บ. สยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน) มอบทุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มีนาคม 2562 , 18:24:00       จำนวนเข้าดู : 9
ประกาศ (ด่วนที่สุด) นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มีนาคม 2562 , 14:06:10       จำนวนเข้าดู : 105
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ปรับปรุงข้อมูล : 23 มีนาคม 2562 , 00:49:35       จำนวนเข้าดู : 28
โครงการค่ายธรรมจาริณี รุ่นที่ 13
ปรับปรุงข้อมูล : 22 มีนาคม 2562 , 23:31:19       จำนวนเข้าดู : 12
รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ปรับปรุงข้อมูล : 22 มีนาคม 2562 , 20:01:00       จำนวนเข้าดู : 16
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านเกษตรอินทรีย์และปาล์มน้ำมัน
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มีนาคม 2562 , 14:32:53       จำนวนเข้าดู : 55
อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ความสามารถเป็นผู้นำในงานด้านแรงงานระดับพื้นที่" ให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพังงา
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มีนาคม 2562 , 11:00:06       จำนวนเข้าดู : 12
การเสวนาเรื่อง "การฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จังหวัดชุมพร"
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มีนาคม 2562 , 16:07:56       จำนวนเข้าดู : 28
บุคลากรและนักศึกษา ม. แม่โจ้-ชุมพร ร่วมบริจาคโลหิต
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มีนาคม 2562 , 14:36:47       จำนวนเข้าดู : 25
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านตำบลพ้อแดงและบางมะพร้าว เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ และการผลิตไผ่กิมซุง
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มีนาคม 2562 , 00:28:36       จำนวนเข้าดู : 76
การนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อรับคัดเลือกเป็นหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ม.แม่โจ้-ชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มีนาคม 2562 , 22:24:29       จำนวนเข้าดู : 55
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดการจัดการความรู้ การขอทำตำแหน่งทางวิชาการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และการจัดทำแผนขอครุภัณฑ์
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มีนาคม 2562 , 21:49:56       จำนวนเข้าดู : 53
กรุงไทย แจกบัตรนักศึกษา Smart Card ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มีนาคม 2562 , 21:22:52       จำนวนเข้าดู : 73
ธ.กรุงไทย สำรวจพื้นที่ ม.แม่โจ้-ชุมพร ติดตั้งตู้ ATM
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มีนาคม 2562 , 14:08:37       จำนวนเข้าดู : 94
โครงการอบรมการวางแผนการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
ปรับปรุงข้อมูล : 06 มีนาคม 2562 , 21:42:38       จำนวนเข้าดู : 55
โครงการอบรมประชาชนหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) หลักสูตร E-Commerce
ปรับปรุงข้อมูล : 06 มีนาคม 2562 , 21:30:29       จำนวนเข้าดู : 63
การติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค (ภาคใต้)
ปรับปรุงข้อมูล : 05 มีนาคม 2562 , 23:10:45       จำนวนเข้าดู : 44
ผศ.อำนาจ รักษาพล เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม 4 ภาค (ภาคใต้)
ปรับปรุงข้อมูล : 05 มีนาคม 2562 , 23:00:37       จำนวนเข้าดู : 43
ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผศ.อำนาจ รักษาพล และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้-ชุมพร เชื่อมโยงเครือข่ายที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอละแม
ปรับปรุงข้อมูล : 05 มีนาคม 2562 , 22:50:46       จำนวนเข้าดู : 38
12345678910...>>