ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดอบรม Smart Farming การให้น้ำแบบอัจฉริยะ ให้แก่เกษตรกร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2562 9:19:45     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดย อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และอาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ ผู้รับผิดชอบโครงการเทคโนโลยี Smart Farming โดยการบริหารจัดการระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะในสวนทุเรียนอย่างยั่งยืน ร่วมด้วย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ. ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และ ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ รัตนเดช ผศ. ดร. รัฐพงษ์ สุวลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ แก่เกษตรกร บ้านห้วยไทร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ในกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวล่าสุด

อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

25/3/2562 22:15:05
15

บ. สยามแม๊คโคร จำกัด (มหาชน) มอบทุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น

25/3/2562 18:24:00
9

ประกาศ (ด่วนที่สุด) นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับบัตรนักศึกษาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาละแม

25/3/2562 14:06:10
105

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

23/3/2562 0:49:35
28

โครงการค่ายธรรมจาริณี รุ่นที่ 13

22/3/2562 23:31:19
12

รัฐศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

22/3/2562 20:01:00
16

MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้านเกษตรอินทรีย์และปาล์มน้ำมัน

18/3/2562 14:32:53
55

อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ความสามารถเป็นผู้นำในงานด้านแรงงานระดับพื้นที่" ให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดพังงา

18/3/2562 11:00:06
12

การเสวนาเรื่อง "การฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและสมุนไพร จังหวัดชุมพร"

15/3/2562 16:07:56
28

บุคลากรและนักศึกษา ม. แม่โจ้-ชุมพร ร่วมบริจาคโลหิต

15/3/2562 14:36:47
25